తెలుగులో 30 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి | Learn English in 30 Days- #01 | Spoken English | SumanTV

1562733929 maxresdefaultWatch తెలుగులో 30 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి | Learn English in 30 Days- #01 | Spoken English | SumanTV

This is the very first tutorial on How to Learn English in 30 Days by Mr.Praveen Kumar. This series of tutorials are designed in a way that anyone who can just speak and read telugu language can easily be able to learn this 30 days course on how to learn and speak English.Mr.Praveen Kumar is a professional teacher who has a passion for teaching. Please subscribe our channel and follow the complete series of videos which will be published at 06 PM everyday.

And Also Follow Us On :
Facebook: https://goo.gl/JKqCiD
Twitter: https://goo.gl/9c5KhQ
Website: http://www.sumantv.com
Google +: https://goo.gl/D8Q4hk
Playlist: https://goo.gl/NEAZ9l

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.