నిత్యమూ వాడే చిన్నచిన్న మాటలు|Common English Sentences|Spoken English learning videos|#CHRISHEDUTECH

నిత్యమూ వాడే చిన్నచిన్న మాటలు|Common English Sentences|Spoken English learning videos|#CHRISHEDUTECHVideo No; 347 నిత్యమూ వాడే చిన్న చిన్న మాటలు|Common use English sentences | Spoken English through Telugu|#CHRISHEDUTECH
నీవు నాకేమీ చెప్పనవసరం లేదు, అతని ప్రవర్తన గూర్చి నాకు బాగా తెలుసు.
ఆ ప్రాంతం గూర్చి నాకు బాగా తెలుసు.
Learn more about spoken English click on: shorturl.at/cgmDN
learn English easily.

“CHRISH EduTech” “Learn English easily” “English learning videos” “spoken English” “Spoken English through Telugu” “Christopher online spoken English” “English from Telugu” “Learn Telugu from English” “Easy Learning English” “Spoken English for beginners”
Visit my blog for the latest information
http://chrishedutech.blogspot.com/

please click on the following link for all spoken English videos.

please follow me on face book
https://www.facebook.com/ch.christopher.1
LIKE OUR PAGE
https://www.facebook.com/English-for-all-519130031844365/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/pg/Chrish-Edutech-637585286678380/reviews/?ref=page_internal

click on the following link for specific questions videos

English is an international language , every body has to learn to speak English, spoken English classes easily for the learners.
===================================================
#spokenenglish
#spokenenglishlearngvideos,
#ChrishEduTech
#christopher
#EnglishToTelugu

source

Create Amazon Business Account

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.