అతనే నాకు సహాయం చేసినది. ఇలాంటి సాదారణ ఇంగ్లీషు వాక్యాలను ఎలా చెప్పాలి | Common English Sentence. “He is the one who.

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.