ಸಮನ್ವಿ ನೋಡಲು ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ.? Samanvi nannamma superstar anupama

ಸಮನ್ವಿ ನೋಡಲು ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ.? Samanvi nannamma …

source

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Relative Pronouns Exercise

Class 8 Spoken English | Spoken English Course | Learn English | English Speaking Practice/Speak