လဵပ်ႈႁဵၼ်း​​ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉတွၼ်ႈ တူဝ်ၵူၼ်း Learn English Words About Body


www.saisaikehsi.com

လဵပ်ႈႁဵၼ်း​​ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉတွၼ်ႈ တူဝ်ၵူၼ်း
Learn English Words About Body

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.