រៀនភាសាអង់គ្លេស, គន្លឹះរៀន100%​​​ Learning English Faster ម៉ោងទី(-17-) English Grammar ងាយល់ឆាប់ចេះ, Sopheak Sharesរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេស, Sopheak learning, Sopheak learning, Sopheak English, I know I share, I know I share for Khmer, faster learners in English, English communication, English games, games English sopheak shares, learning Cambodia and British English, English in USA, English in British language,…etc.
………………………………………………………………….
Watch more videos:
1—Please subscribe

2— My Facebook

3—Facebook Page

4— My twitter

My channel are like other channel such as: watching teaching English Khmer, how to form questions in English, English conversation for beginner, how to study tense, how to form English formula, English basic with teacher Khmer, teacher Khmer and English, I want to learn English with teacher Khmer, how to sound rs, high English for learners, English for learners speak Khmer, how to us question tags, question tags in English,
All of our videos, English-Khmer, are not allowed to be uploaded or posted in other Channels.
…………………..Thanks………………………

My channel always shares English to the People in the world
#Learn English with 489148
ALL the basics of the English language! And if you want to study more and learning English the fast, fun and easy way! With this video compilation you’ll be able to get started with the English language with teacher #Khmer. You’ve decided to start learning English, so let’s build up your English here! This is the fastest, easiest way to pick up basic English!Please LIKE, SHARE and COMMENT on our videos! We really appreciate it.
………………Thanks………………

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.