រៀនគួរភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងម៉ោងទី ៧ / Learning English​ part time part 7

រៀនគួរភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងម៉ោងទី ៧ / Learning English​ part time part 7សូមជួយគាំទ្រការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំ និង ការរិះគន់ស្ថាបនានូវរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយ
អចេតនា។ សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមមុនគេ។
#sopheakshares

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.