ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ follow ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇത് lesson 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു Spoken English Course അല്ല. ഇവിടെയുള്ളത് English ഭാഷയുടെ നാനാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരങ്ങളായ കൊച്ചു കൊച്ചു വിഡിയോകൾ ആണ്. അവ വ്യത്യസ്ത playlist കൾ ആയാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. Playlist കളിലെ വിഡിയോകളിൽ തന്നെ ക്രമപ്രകാരം പഠിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നിലവാരവും താല്പര്യവും അനുസരിച്ചു playlist കൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിഡിയോകൾ കാണാവുന്നതാണ്. അത് പോലെ വിഡിയോകൾക്ക് കീഴിലായുള്ള playlist link click ചെയ്‌താൽ ആ plyalist ലെ എല്ലാ വിഡിയോകളും കാണാവുന്നതാണ്. Keep watching. Enjoy learning.

This is an English and Malayalam Audio Translation game with common spoken English phrases and usages. The format is like an English – Malayalam audio translation game which is a novel way to learn English phrases, pronunciation, grammar and voice modulation in one go. Welcome to the wonderful world of Spoken English in Malayalam. These are some of the very useful Spoken English Tips explained in simple Malayalam. Watching the video and repeating the audio a few times is enough. Use these in your day to day life as much as you can. It will help you to improve your English Pronunciation and the British English accent (Standard Indian English). Speak English Now with rameshvoice is a channel for the learners of Basic English and Intermediate English. Leaning English Grammar, Pronunciation and Conversation is fun.

ആ കുട്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കരയുന്നത് ?
What is that baby crying for?

ഞാൻ ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം?
Who (Whom ) should I give this to?

നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്?
What are you waiting for?

നീ ഏതു നടിയോടാണ് സംസാരിച്ചത്?
Which actress did you talk to?

നിങ്ങൾ ഏതു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കാണ് vote ചെയ്തത്?
Which candidate did you vote for?

നീ എന്ത് കണ്ടാണ് (നോക്കിയാണ് ) ചിരിക്കുന്നത്?
What are you laughing at?

അവൾ എന്ത് കണ്ടാണ് (നോക്കിയാണ് ) ചിരിക്കുന്നത്?
What is she laughing at?

ആരാണ് പൂച്ചയെ ഉള്ളിലാക്കിയത്?
Who put the cat in?

ഈ taxi ആർക്ക് വേണ്ടിയാ
Who is this taxi for?

നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് എന്റെ number കൊടുത്തത്?
Who did you give my number to?

അവർക്ക് എന്തൊക്കെ hobby കളാണ് താത്പര്യം?
What kind of hobbies are they interested in?

അവൾ കാണാൻ എങ്ങനെ?
What does she look like?

അയാൾ ആളെങ്ങനെ ?
What is he like?

നിനക്കെന്തിനെകുറിച്ചാണ് വേവലാതി?
What are you worried about?

നീ ഏതു കാർഡ് കൊണ്ടാണ് പണമടയ്ക്കാറുള്ളത്?
Which card do you pay with?

രാജു ആരെയാ കാത്തു നിന്നിരുന്നത്?
Who was Raju waiting for?

ഈ ലേഖനം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?
What is this article about?

ഈ മനോഹരമായ സമ്മാനം ആരുടെ വകയാണ്?
Who is this beautiful present from?

നീ ആരെയാ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്?
Who were you looking for?

അവർ ആരുടെ. വീട്ടിലാണ് പോയത്?
Whose house did they go to?

അവർ ആരുടെ കൂടെയാണ്?
Who are they with?

ഈ factory ആരുടെ വകയാണ്?
Who does this factory belong to?

നീ ആരുടെ കൂടെയാണ് നൃത്തം ചെയ്തത്?
Who did you dance with?

നിന്റെ പുതിയ mobile എങ്ങിനത്തെയാണ്?
What is your new mobile like?

അയാൾ ഏതു ആശുപത്രിയിലാണ് ?
Which hospital is he in?

അവൾ ആരെയാ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് ?
Who was she married to?

എങ്ങോട്ടാ?
Where to?

നിനക്ക് എന്തിനെയാ ഏറ്റവും പേടി?
What are you most afraid of?

Homework
1 നിന്റെ story ഏതു magazine ൽ ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ?
2 നമ്മൾ ഏതു restaurant ൽ (നിന്ന് ) കഴിക്കണം ?
3 അവർ ആരുടെ പാർട്ടിയിൽ ആയിരുന്നു ? (ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തത് )
4 നീ ഏതു group ൽ ആണ് ?
5 ആരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെകുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് ?

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.