ഓരോ ദിവസവും ഒരു english വാക് പഠിക്കാം. ഒരു മാസം 30 വാക്കുകൾ or1വർഷം പുതിയ 365 വാക്കുകൾ. with pronunciation and an example …

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.